СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Предмет на дейност История

          

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Съгласно Решение № 1/31.01.2001 г.на СГС и

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност

№ СБ – 178/17.12.2013 г. на МЗ:

да осъществява следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

3. Диспансеризация;

4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

5. Учебна и научна дейност.

по следните медицински специалности: Медицинска онкология; Хирургия, Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Кожни и венерически болести; Образна диагностика; Клинична лаборатория; Обща и клинична патология; Лъчелечение; Урология; Кардиология; Анестезиология и интензивно лечение.

лечебната дейност се осъществява в следните структури с нива на компетентност, както следва:

1. Отделение по медицинска онкология - ІІ ниво на компетентност

2. Отделение по онкологична хирургия - ІІ ниво на компетентност

3. Отделение по онкологична гинекология - ІІ ниво на компетентност

4. Отделение по образна диагностика - ІІ ниво на компетентност

5. Отделение по клинична патология

6. Клинична лаборатория - ІІ ниво на компетентност

7. Отделение по анастезия и интензивно лечение (ОАИЛ) – І-во ниво на компетентност

 

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е С МЕЖДУОБЛАСТНИ ФУНКЦИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОФИЙСКА, ПЕРНИШКА, КЮСТЕНДИЛСКА И ОБЛАСТИ